Good Life บริษัท กู๊ดไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด Adjustable Pet Wheelchair

ชุดตรวจเลือดเพื่อการถ่ายเลือด (สำหรับสัตวแพทย์)

1. ชุดตรวจเลือดสำหรับสุนัข

1.1 ชุดตรวจกรุ๊ปเลือดสุนัข (Blood Typing Test)

 • ใช้ตรวจ Antigen บนผิวเม็ดเลือดแดง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด Antibody ขณะถ่ายเลือด
 • แสดงผลเป็น DEA1+ และ DEA1-  
 • Specificity 100%
 • ง่ายต่อการอ่านผล
 • ใช้เวลาตรวจ 1-2 นาที
 • ตรวจครั้งเดียวในชีวิต
1.1.1 ชุดตรวจกรุ๊ปเลือด (DEA1-, DEA1+) แบบเดี่ยว

1 ชุด สามารถตรวจได้ 1 ตัว

1.1.2 ชุดตรวจกรุ๊ปเลือด (DEA1-, DEA1+) แบบเซ็ต

จำเป็นต้องมี Micro Pipette

1 กล่อง สามารถตรวจได้ 20 ตัว

1.2. ชุดตรวจความเข้ากันได้ของสุนัข (Crossmatching Test)

 • ใช้ตรวจหาความเข้ากันได้ระหว่างเม็ดเลือดแดงและน้ำเลือดของสุนัข 2 ตัว
 • ง่ายต่อการอ่านผล
 • ผลลัพธ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง
 • ใช้เวลาตรวจเพียง 30 นาที
 • จำเป็นต้องมีเครื่องปั่นเลือด
1.2.1 ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด แบบเดี่ยว

1 ชุด สามารถตรวจได้ 1 คู่

1.2.2 ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด แบบเซ็ต

1 กล่อง สามารถตรวจได้ 5 คู่

1.3. ชุดตรวจแพ้ภูมิตัวเองของสุนัข (Direct Antiglobulin Test : Coomb’s Test)

 • ใช้เพื่อตรวจหา IMHA
 • อุปกรณ์จะตรวจได้ทั้ง IgG และ IgM และ/หรือ C3 Component บนเม็ดเลือดแดง
 • ใช้เวลาตรวจเพียง 10-20 นาทีเท่านั้น
 • ง่ายต่อการอ่านผล
 • จำเป็นต้องมีเครื่องปั่นเลือด
1.3.1 ชุดตรวจแพ้ภูมิตัวเอง แบบเดี่ยว

1 ชุด สามารถตรวจได้ 1 ตัว

1.3.2 ชุดตรวจแพ้ภูมิตัวเอง แบบเซ็ต

1 กล่อง สามารถตรวจได้ 10 ตัว

2. ชุดตรวจเลือด สำหรับแมว

2.1. ชุดตรวจกรุ๊ปเลือดแมว

 • ใช้ตรวจ Antigen บนเม็ดเลือดแดง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิด Antibody ขณะถ่ายเลือด
 • แสดงผลเป็นกรุ๊ปเลือด A, B หรือ AB ในชุดตรวจเดียว
 • Specificity มีถึง 100%
 • ง่ายต่อการอ่านผล
 • ใช้เวลาตรวจเพียง 1-2 นาทีเท่านั้น
 • ตรวจครั้งเดียวในชีวิต
2.1.1 ชุดตรวจกรุ๊ปเลือดแมว แบบเดี่ยว

1 ชุด สามารถตรวจได้ 1 ตัว

2.1.2 ชุดตรวจกรุ๊ปเลือดแมว  แบบเซ็ต

1 กล่อง สามารถตรวจได้ 20 ตัว

2.2 ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือดแมว

2.2.1 ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด แบบเดี่ยว
(Emma Test)

1 ชุด สามารถตรวจได้ 1 คู่  

(ผลลัพธ์ได้ทั้ง Major, Minor, กรุ๊ปเลือดตัวให้ และ กรุ๊ปเลือดตัวรับ)

2.2.2 ชุดตรวจความเข้ากันได้ของเลือด แบบเซ็ต

1 กล่อง สามารถตรวจได้ 5 คู่